Informace o koronaviru pro naše obchodníky. Přečtěte si více.

Přihlásit se
Začněte hned teď

Obchodní podmínky

Naposledy aktualizováno: 18. června 2020

Úvod

Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou právní dohodou mezi vámi (dále jen „vy“, „vaše“) a společností SumUp Payments Limited (dále jen „SumUp“, „my“, „naše“ nebo „nás“), která spravuje vaše používání našeho zpracování plateb a ostatní služby, naši mobilní aplikaci (dále jen „Aplikace“ nebo „Software“) a jakoukoli verzi našich zařízení pro přijímání karet (dále jen „Terminál“) (společně dále jen „Služby“).

SumUp je plně autorizovaná platební instituce regulovaná Úřadem pro finanční jednání a je společností s ručením omezeným registrovanou v Anglii a Walesu s registračním číslem 07836562 a se sídlem na adrese 32 - 34 Great Marlborough St, Londýn W1F 7JB, Spojené království.

Tato dohoda je rozdělena na tři části: První část popisuje všechny podmínky, kterými se řídí vaše používání Služeb. Druhá část popisuje všechny podmínky zvlášť upravující zpracování plateb v rámci Služeb. Třetí část obsahuje další právní podmínky upravující právní vztah mezi vámi a námi.

Aby bylo možné používat naše Služby, musíte plně přijmout tyto Podmínky spolu s našimi zásadami ochrany osobních údajů (sumup.co.uk/privacy-policy/) (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) a po přijetí těchto Podmínek potvrdit, že jste si přečetli, porozuměli a přijali naše Zásady ochrany osobních údajů.

PRVNÍ ČÁST – Služby

1. Všeobecné

1.1. Naše Služby vám umožňují přijímat transakce platebními kartami (dále jen „Transakce“) pro vaše zákazníky (dále jen „Držitel karty“) za použití vašeho kompatibilního mobilního zařízení, naší Aplikace a Terminálu (který nebude zapotřebí pro ručně zadané transakce). Na své webové stránce poskytujeme aktualizovaný seznam všech kompatibilních mobilních zařízení a přijímaných platebních karet.

1.2. Služby můžete využívat buď prostřednictvím námi poskytnutého Terminálu nebo manuálním zadáním informací o platební kartě. Při akceptaci Transakcí pomocí jednoho z našich Terminálů bude Terminál použit pro zpracování a autorizaci Transakcí mezi platební kartou a našimi servery.

1.3. Zajistíme, že jakékoliv příjmy z vašich Transakcí nám budou připsány, a po jejich obdržení vám vyplatíme veškeré dlužné částky podle těchto Podmínek na váš bankovní účet (dále jen „Výplata“). Před každou Výplatou odečteme příslušné poplatky (dále jen „Poplatky“). V případě, že si vyberete tarifní plán (dále jen „Plán“), zaplatíte případné opakované poplatky podle vámi zvoleného Plánu. Naše aktuální Poplatky a Plány jsou uvedeny na naší webové stránce.

1.3.1. Můžeme vám poskytnout platební služby bez přítomnosti karet, které vám umožní přijímat platby elektronického obchodu prostřednictvím aplikace třetí strany (dále jen „Partnerská aplikace“), tj. prostřednictvím mobilní Aplikace nebo webové stránky, kterou vám poskytne partner (dále jen „Partner“) na základě samostatného obchodního vztahu mezi vámi a Partnerem. V případě, že přijímáte pouze Platby elektronického obchodu, ustanovení této Smlouvy týkající se Čteček karet a postupy týkající se karty předložené plátcem se na vás nevztahují.

Jsme odpovědní pouze za platební služby poskytované v rámci partnerské aplikace. Nejsme zodpovědní za funkčnost Partnerské aplikace nebo jakékoliv služby poskytnuté partnerem vám nebo držitelům karty.

Pokud jste tak mezi sebou a Partnerem dohodli, můžeme účtovat poplatky, které pokrývají nejen naše transakční poplatky, ale rovněž zahrnují poplatek jménem Partnera k výběru finančních prostředků, které dlužíte Partnerovi podle samostatné obchodní smlouvy, kterou máte s Partnerem (dále jen „Poplatek partnerovi“).

1.4. Zajistíme, že jakékoliv příjmy z vašich Transakcí nám budou připsány, a po jejich obdržení vám vyplatíme veškeré dlužné částky podle těchto Podmínek na váš bankovní účet (dále jen „Výplata“). Před každou Výplatou odečteme příslušné poplatky (dále jen „Poplatky“). V případě, že si vyberete tarifní plán (dále jen „Plán“), zaplatíte případné opakované poplatky podle vámi zvoleného Plánu. Naše aktuální Poplatky a Plány jsou uvedeny na naší webové stránce.

1.4.1. Tím, že přijmete tyto podmínky, prohlašujete a žádáte od nás, abychom mohli účtovat smíšené poplatky za různé karetní produkty podle plánu poplatků.

1.4.2. Poskytneme vám přístup k průběžným výpisům z účtu. Tím, že přijmete tyto podmínky, požadujete a souhlasíte s tím, abychom shromažďovali informace o poplatcích podle značek, aplikací, kategorií platebních nástrojů a sazeb mezibankovních poplatků platných pro danou transakci, jak se vztahuje, a abychom vám tyto informace periodicky zpřístupňovali, alespoň jednou měsíčně způsobem, který vám umožňuje informace ukládat a reprodukovat je v nezměněné podobě.

1.5. Naše závazky podle těchto Podmínek jsou omezeny na poskytování vám Účtu a Služeb. Využijeme veškeré přiměřené prostředky k tomu, abychom vám Služby poskytovali 24 hodin denně, sedm (7) dní v týdnu, po celý rok. Můžeme však podle našeho přiměřeného uvážení pozastavit Služby, které vám mají být poskytnuty nebo omezit dobu trvání Služeb, abychom mohli provádět služby údržby nebo pokud to vyžaduje zákon nebo pokud jste nedodrželi podstatné závazky podle těchto Podmínek nebo pokud existuje důvodné podezření na praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

1.6. Poskytujeme vám historii Transakcí a případně další analytické systémy, pokud se vztahují.

1.7. Služby můžeme kdykoli aktualizovat nebo upravovat s okamžitým účinkem bez předchozího oznámení.

1.8. Vyhrazujeme si právo jmenovat třetí osobu za účelem splnění některých nebo všech našich závazků podle těchto Podmínek.

2. Účet SumUp

2.1. Abyste mohli používat Službu SumUp, musíte se zaregistrovat a přihlásit se do Účtu SumUp (dále jen „Účet“). Potvrzujete, že všechny vámi předložené informace o vás a/nebo vašem podniku jsou platné v době uzavření těchto Podmínek. Po úspěšném přihlášení obdržíte potvrzovací e-mail na vaši primární, registrovanou e-mailovou adresu. Můžete si otevřít pouze jeden (1) Účet, pokud výslovně neschválíme otevření dalších Účtů nebo Podúčtů. Musíte zajistit, aby informace zaznamenané na vašem Účtu byly vždy přesné a aktuální.

2.2. Musíte zvolit dostatečně popisné identifikační jméno, které – jestliže se liší od názvu vaší společnosti – jasně identifikuje vás nebo váš podnik, a uvést své správné kontaktní telefonní číslo. Identifikační jméno a kontaktní číslo se mohou zobrazit na výpisu z kreditní nebo debetní karty Držitele karty.

2.3. Když jste se zaregistrovali a přihlásili do Účtu a přijali jste tyto Podmínky, můžeme provést kreditní kontrolu a můžeme vás požádat o dodatečnou dokumentaci, abychom mohli provést veškeré nezbytné kontroly v souladu s platnými zákony proti praní špinavých peněz a o financování boje proti terorismu a nařízeními, která jsme na základě vlastního uvážení stanovili. My získáme tyto kreditní informace a provedeme další dodatečné kontroly a vy nám v tomto ohledu pomůžete v nezbytném rozsahu.

2.4. Rozhodnutí o tom, zda byla vaše totožnost řádně ověřena podle části 2.3, bude zcela na našem uvážení. Dokud nebudete námi úspěšně identifikováni a ověřeni, jsou tyto Podmínky předběžnou smlouvou, která vás plně váže, a vyhrazujeme si právo ukončit poskytování služeb nebo nezačít žádné Služby poskytovat podle těchto Podmínek kdykoli během tohoto období.

2.5. Váš Účet bude zaregistrován na jednom z našich serverů. Budeme držet částku, která se rovná jakýmkoli částkám, které vám dlužíme, odděleně od svých vlastních prostředků, ale společně s částkami drženými jménem jiných Účtů na odděleném bankovním účtu v souladu s našimi regulačními povinnostmi.

2.6. Pokud na vašem čtu SumUp neproběhne žádná aktivita po dobu dvou (2) let, budeme oprávněni zaslat oznámení na vaši registrovanou e-mailovou adresu, a pokud na naše upozornění nezareagujete do třiceti (30) dnů a neuvedete, že si chcete svůj Účet podržet, Účet automaticky uzavřeme. S vašimi prostředky bude nakládáno podle platných zákonů, a pokud to je povoleno, budou připsány na SumUp.

3. Omezení Používání Služeb

3.1. Abyste mohli využívat naše Služby, budete potřebovat kompatibilní mobilní zařízení a služby připojení k internetu poskytované vám třetími stranami. Tyto třetí strany vám mohou účtovat za používání mobilního zařízení a/nebo internetové připojení pro přístup ke Službám a za platbu těchto poplatků nesete výhradní odpovědnost.

3.2. Přijetím těchto Podmínek potvrzujete, že jste fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná pouze na základě svého vlastního obchodního či odborného postavení a v době podpisu těchto Podmínek jste řádně oprávněni k podnikání v jedné nebo více námi podporovaných zemích (dále jen „Teritoria“). Čas od času poskytujeme a aktualizujeme seznam Teritorií na své webové stránce. Jste-li fyzická osoba, musí vám být 18 let nebo více, abyste mohli využívat Služby. Můžeme požadovat, abyste kdykoli poskytli důkaz o svém věku.

3.3. Přijetím těchto podmínek souhlasíte také s pravidly sítě (dále jen „Pravidla sítě“), jak jsou stanovena dále organizacemi kreditních karet, včetně mimo jiných společnostmi Visa, Mastercard (společně dále jen „Karetní systémy“). Pravidla sítě mohou vyžadovat, aby někteří z našich obchodníků uzavřeli samostatnou dohodu s jedním z našich nabývajících bankovních partnerů nebo samotnými Karetními systémy v závislosti na jejich objemu Transakcí. Pokud jste takový obchodník, uvědomíme vás a poskytneme vám v takovou chvíli samostatnou dohodu. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito Podmínkami a takovou dohodou nabyvatele budou pro účely řešení tohoto konfliktu rozhodné podmínky dohody nabyvatele.

3.4. Bez našeho výslovného předchozího souhlasu nemáte právo přijímat Transakce týkající se zboží a/nebo služeb, (i) které nejsou poskytovány na váš vlastní účet nebo jsou poskytovány na základě objednávky jakékoliv třetí strany jiné než vy, (ii) které nejsou poskytnuty v rámci vaší běžné obchodní činnosti, která nám byla identifikována, včetně přijetí splátek dříve poskytnutého úvěru nebo platby v hotovosti, které jste dříve uskutečnili Držiteli karty, (iii) zahrnutých nebo spojených s jakýmkoli nezákonným obsahem, obsahem, který podléhá ochraně nezletilých podle platných právních předpisů, nebo pokynů pro výrobu zbraní nebo výbušnin, (iv) které souvisejí s hazardními službami, ať už jsou nezákonné nebo ne, podle platných předpisů, (v) souvisejících se sexuálními obchody nebo pornografickou zábavou (s výjimkou časopisů pro dospělé), (vi) které souvisí se zbraněmi nebo nelegálními drogami nebo výrobky, (vii) které souvisí s alkoholem nebo tabákem, pokud alkohol a tabák představují jediné výrobky prodávané vaším podnikem, (viii) o kterých jsme rozumně přesvědčeni, že jsou schopny poškodit pověst jakéhokoliv z Karetních systémů či naši pověst, (ix) které jsou zakázány podle jakýchkoliv právních předpisů nebo nařízení vztahujících se na vás, na držitele karty nebo na jakékoliv z vašich výrobků či služeb, nebo které jsou jinak nezákonné. Na základě svého vlastního uvážení rozhodneme, zda vaše užívání Služeb bude považované za přisuzovatelné některým z výše uvedených produktů nebo služeb, a proto ne v souladu s Podmínkami. Vyhrazujeme si právo podle svého vlastního uvážení přidat kategorie zakázaných transakcí nebo obchodních kategorií přidáním takových kategorií a to buď do těchto Podmínek nebo k zásadám přijatelného použití zveřejněným v Centru podpory naší webové stránky.

3.5. Pokud nám odešlete nebo se pokusíte nám odeslat jakoukoli Transakci, o které se domníváme, že porušuje tyto Podmínky nebo zákon a/nebo vystavuje nás, ostatní uživatele našich Služeb nebo naše zpracovatele újmě (včetně mimo jiných podvodu, poškození známky nebo dobrého jména nebo trestných činů), vyhrazujeme si právo nepovolit, pozastavit nebo odvolat Transakci a/nebo zrušit nebo pozastavit váš Účet a/nebo ohlásit transakci příslušnému orgánu vymáhání práva a/nebo po vás požadovat náhradu škody a/nebo vám účtovat administrativní poplatek ve výši až 200 EUR v případě, že použijeme cokoliv z výše uvedeného.

4. Terminály a Software

4.1. Naše Terminály si můžete zakoupit, pronajmout nebo vypůjčit za kupní cenu nebo za podmínek pronájmu stanovených čas od času námi nebo zveřejněných na naší webové stránce. Na nákup se mohou vztahovat zvláštní podmínky.

4.2. Pro jeden Účet lze použít pouze jeden Terminál. Na požádání vám můžeme dodat několik Terminálů pro jakýkoliv další Účet nebo Podúčty.

4.3. Nemáte oprávnění prodat, pronajmout, licencovat nebo převést Terminál třetí straně nebo umožnit používání Terminálu třetí stranou. Rovněž vám není žádným způsobem dovoleno modifikovat software nebo hardware Terminálu. Terminál nesmíte používat k jiným účelům než k přijímání Transakcí prostřednictvím nainstalované verze Aplikace.

4.4. Kromě jakéhokoliv případného nákupu Terminálu nám na naši žádost terminál vrátíte buď po ukončení nebo po vypršení platnosti těchto Podmínek nebo za účelem nahrazení stávajícího Terminálu. V případě, že tyto Podmínky ukončíte, vrátíte Terminál na vlastní náklady.

4.5. Musíte nainstalovat jakékoliv a všechny aktualizace Aplikace, abyste mohli dále používat Služby.

5. Vaše Povinnosti

5.1. Podle těchto Podmínek můžete zahájit platby výlučně pomocí Terminálů, které vám byly poskytnuty.

5.2. Nebudete přijímat žádné Transakce, pokud platební karta neobsahuje všechny prvky, které jsou typické pro daný typ karty, kde se zdá, že bylo s platební kartou manipulováno nebo byla poškozená nebo kde platnost platební karty vypršela.

5.3. Bez našeho svolení nesmíte stanovit minimální hranici pro jakoukoliv Transakci, která by byla vyšší než 30 Kč. Dále Držitelům karet poskytnete alespoň rovné podmínky, jaké poskytujete zákazníkům, kteří vám za zboží a/nebo služby platí v hotovosti, a nebudete Držitelům karet účtovat žádné dodatečné částky ani příplatky.

5.4. Svůj Účet a svou historii Transakcí musíte sledovat a vrátit příslušnému Držiteli karty veškeré Transakce, které jste obdrželi omylem nebo přebytek, kdy částka Transakce byla chybná.

5.5. Bezodkladně nás budete informovat o všech změnách v údajích, které jste uvedli v době uzavření těchto Podmínek, včetně změn typu nebo povahy vašeho podnikání, změn v sortimentu, jakéhokoli prodeje nebo pronájmu vaší společnosti nebo jakékoli jiné změny vlastnictví, jakékoli změny právní formy nebo názvu vaší společnosti, změn adresy nebo údajů bankovního účtu společnosti, významné nepříznivé změny vaší finanční situace a změn údajů, které jste uvedli v souladu se zákony proti praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

5.6. Ve svých obchodních prostorách viditelně vystavíte jakýkoliv reklamní materiál společnosti SumUp, který od nás obdržíte. Takový materiál může zahrnovat samolepky pro výlohu vašeho obchodu či sklo auta s logem společnosti SumUp a/nebo loga či značky Karetních systémů nebo letáky, jejichž vystavení je požadováno Karetními systémy, zákonem nebo společností SumUp.

5.7. Držiteli karty dáte k dispozici doklad o Transakci v papírové podobě, pokud to vyžaduje zákon nebo nařízení Karetního systému. Kromě toho můžete Držitelům karty poskytnout možnost (ale nikoliv místo potvrzení v papírové podobě, pokud je vyžadováno zákonem), aby obdrželi potvrzení o Transakci prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy.

5.8. Berete na vědomí, že jste výhradně zodpovědní za zajištění, že jsou přihlašovací údaje k vašemu Účtu uchovávány v bezpečí před jakoukoli jinou osobou, že žádný uživatel Terminálu nebude manipulovat s datovým vstupem a že nedojde k neoprávněnému užití vašeho Účtu, Terminálů nebo jakýchkoliv jiných důvěrných informací spojených s používáním Služeb. Pokud máte podezření nebo víte, že byl váš Účet použit bez oprávnění, musíte nás okamžitě informovat a/nebo změnit své přihlašovací heslo prostřednictvím naší webové stránky. Přijmeme přiměřená opatření, abychom zabránili neoprávněnému použití vašich dat, jakmile obdržíme takové oznámení.

5.9. V průběhu trvání těchto podmínek jste povinni dodržovat platná ustanovení Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) (dále jen „Dodržování PCI“). Zejména musíte dodržovat tato nařízení s ohledem na uchovávání, zpracování a přenos údajů platebních karet. Informace o PCI-DSS jsou dostupné na webové stránce Rady PCI.

5.10. Musíte okamžitě přezkoumat veškeré výpisy (např. faktury nebo výpisy z vypořádání), které vám poskytneme, jakož i vypořádání, náhrady, zpětná zúčtování nebo jakékoliv jiné transakce zaplacené nebo účtované vašemu bankovnímu účtu nebo Držiteli karty. Proti výpisu musíte vznést námitky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti pěti (25) pracovních dnů („Pracovní den“ znamená každý den od pondělí do pátku, ale bez státních svátků nebo jiných veřejných svátků v Anglii) po obdržení příslušného výpisu nebo data příslušné platby. Nenamítání včas se považuje za schválení. Vyhrazujeme si právo znovu vystavit opravené výpisy nebo opravit jakékoliv platby po uplynutí této lhůty. S výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, budete výhradně odpovědní za uchovávání záznamů o všech Transakcích a dalších datech souvisejících s vaším Účtem a vaším používáním Služeb.

6. Doplňkové služby

6.1. SumUp vám může poskytnout další obchodní služby, které doplňují výše uvedené služby („Doplňkové služby“). Tyto doplňkové služby může poskytovat kterýkoli člen naší skupiny společností, včetně dceřiných společností. Pokud se rozhodnete pro používání Doplňkových služeb, vaše práva a povinnosti podle příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů se mohou změnit.

DRUHÁ ČÁST – Zpracování plateb

7. Finanční prostředky

7.1. Pro účely těchto Podmínek výslovně opravňujete nás a jakoukoli finanční instituci, s níž spolupracujeme, abychom drželi, obdrželi a vyplatili finanční prostředky, jak je stanoveno v části 1.3 vaším jménem. Výše uvedené oprávnění zůstane v plné platnosti a účinnosti, dokud nebude váš Účet uzavřen nebo ukončen. Výplaty na váš bankovní účet jsou prováděny alespoň zčásti finančními institucemi třetích stran (například bankami, kde vy a my máme své bankovní účty) a nebudeme odpovědní za konečné připsání finančních prostředků na váš bankovní účet, jakmile jsme prostředky vyplatili vaší bance.

7.2. Neobdržíte žádné úroky ani žádné jiné příjmy z finančních prostředků na vašem Účtu. Nevratně nám udělujete všechna práva a zákonné zájmy na jakékoliv úroky a/nebo jiné zisky, které mohou vzniknout nebo jsou přičitatelné finančním prostředkům na vašem Účtu.

7.3. V případě, že zpracováváte Transakce, kde jsou údaje o platební kartě Držitele karty ručně zadávány do naší Aplikace nebo do chytrého telefonu Držitele karty pro celkovou částku, která přesahuje náš limit v jakémkoliv posledním sedmidenním období, společnost SumUp zadrží částku přesahující tuto hranici po třicet (30) dnů před převodem finančních prostředků na váš Účet. Pokud z jakéhokoli důvodu pravděpodobně překročíte výše uvedený limit, můžete nás kontaktovat a požádat o zrychlený plán Výplat. Na základě různých faktorů společnost SumUp zváží vaši žádost, aby určila, zda máte nárok na takové zrychlené Výplaty. Limit pro takové ručně zadané Transakce lze nalézt v části poplatků na naší webové stránce.

7.4. Nebudeme provádět žádné Výplaty finančních prostředků souvisejících s transakcemi, které ještě námi nebyly obdrženy od určených finančních institucí.

7.5. Budeme mít právo provádět vyšetřování nebo vyřešit jakýkoliv nevyřešený spor týkající se vašeho Účtu, a v důsledku toho můžeme omezit přístup k vašim finančním prostředkům na dobu, kterou to vyžaduje. Můžeme rovněž omezit přístup k vašim finančním prostředkům, jak vyžaduje zákon nebo soudní příkaz.

8. Rezerva

8.1. Za účelem zajištění plnění vašich platebních povinností v souladu s těmito Podmínkami budeme oprávněni kdykoli dočasně pozastavit Výplaty vám a nahromadit rezervu (dále jen „Rezerva“). Podle našeho vlastního uvážení můžeme kdykoli zadržet rezervu na základě rizikového profilu pro vaše používání Služeb.

8.2. Bez ohledu na odstavec 8.1 bude Rezerva také sloužit jako záruka v náš prospěch a budeme oprávněni shromažďovat a započítávat z Rezervy všechny částky, které nám dlužíte v souladu s těmito Podmínkami, včetně jakéhokoliv dlužného zůstatku na Účtu, bez našeho předchozího upozornění na každý jednotlivý případ.

8.3. Pokud nám dlužíte částku, která převyšuje částku Rezervy, zaplatíte nám příslušnou částku okamžitě, ale ne později než 3 (tři) pracovní dny od našeho požadavku. Tímto nás výslovně opravňujete strhnout jakékoliv nám dlužené částky, včetně veškerých nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s inkasem těchto částek, z vašeho bankovního účtu používaného k přijímání Výplat a/nebo vaší kreditní karty nebo bankovního účtu použitého k nákupu jakéhokoliv z našich Terminálů nebo započíst tyto částky proti jakýmkoli vám dluženým Výplatám. Vaše neúplné zaplacení částek, které nám dlužíte, na požádání bude vážným porušením těchto Podmínek a ponesete veškeré náklady spojené s výběrem těchto částek, mimo jiné včetně poplatků a výdajů na advokáty, poplatků inkasním agenturám a veškerých uplatnitelných úroků.

9. Zpětná zúčtování

9.1. Částka Transakce může být zpětně účtována na Váš účet v případě, že je Transakce zpochybněna, je z jakéhokoli důvodu odvolána příslušným Karetním systémem, naším zpracovatelem, Držitelem karty nebo jakoukoliv z našich určených finančních institucí, nebyla autorizována nebo pokud máme jakýkoliv důvod se domnívat, že Transakce nebyla autorizována, nebo je údajně protiprávní, podezřelá nebo porušuje tyto Podmínky (dále jen „Zpětné zúčtování“).

9.2. Při žádosti nám pomůžete na své náklady vyšetřovat jakoukoliv z vašich Transakcí zpracovávaných prostřednictvím Služeb a potvrzujete, že vaše neschopnost pomoci nám včas, včetně poskytnutí potřebné dokumentace nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od naší žádosti, může vyústit v nevratné Zpětné zúčtování. Vyhrazujeme si právo účtovat poplatek za vyšetřování a/nebo zprostředkování případných Zpětných zúčtování. Jakékoliv poplatky budou čas od času zveřejňovány na naší webové stránce.

9.3. Pokud spor o Zpětné zúčtování nebyl vyřešen vydávající bankou ani Karetním systémem ve váš prospěch, nebo pokud se rozhodnete neprotestovat proti Zpětnému zúčtování, vyhrazujeme si právo vybrat od vás původní částku Transakce plus Poplatky a připsat původní částku Transakce zpět k Držiteli karty.

9.4. Pokud zjistíme, že vám vzniká nadměrná částka Zpětných zúčtování, jsme oprávněni odložit Výplaty z Účtu na váš bankovní účet, podržet si Rezervu v částce odůvodněně určené námi k pokrytí předpokládaných Zpětných zúčtování a souvisejících poplatků nebo ukončit či pozastavit Služby a uzavřít váš Účet.

10. Refundace a Vrácení

10.1. Podle těchto Podmínek a přijetím Transakcí se Službami budete zpracovávat vrácení a poskytovat refundace prostřednictvím svého Účtu v souladu s těmito Podmínkami a Pravidly sítě.

10.2. Pravidla sítě po vás vyžadují – kromě jiných požadavků –, abyste v době nákupu nabízeli a zveřejňovali zásady spravedlivého vrácení a storna a abyste neposkytovali refundace Transakcí v hotovosti, pokud to nevyžaduje zákon, a nepřijímali hotovost ani jiné cenné položky za provedení refundace Transakce.

10.3. Výše refundace musí zahrnovat veškeré daně, které musí být vráceny, a nesmí překročit částku původní Transakce.

10.4. V případě výměny, částečného vrácení nebo chybné Transakce nebo částky Transakce vždy nejprve vrátíte celkovou částku původní Transakce a poté zahájíte novou Transakci pro jakékoli nové prodané zboží a/nebo služby nebo skutečně účtovatelné částky.

10.5. Refundace zpracované prostřednictvím vašeho Účtu jsou oprávněny až do třiceti (30) dnů ode dne, kdy jste zahájili Transakci. Vybereme od vás původní částku Transakce plus Poplatky a připíšeme původní částku Transakce zpět Držiteli karty.

10.6. Pokud zjistíme, že zpracováváte nadměrné množství refundací, můžeme vám zakázat možnost refundace.

11. Daně

Budete zodpovědní za stanovení, výběr, zadržování, oznamování a doručování příslušným daňovým úřadům veškerých daní, které byly vyměřeny, vynaloženy nebo požadovány k výběru, zaplaceny nebo zadrženy z jakéhokoli důvodu v souvislosti s použitím našich Služeb. Pokud to po nás bude požadovat zákon nebo vládní orgán, budeme oprávněni, ale nebudeme povinni, ohlásit příslušným úřadům údaje o vašem Účtu a historii Transakcí.

TŘETÍ ČÁST – Předplacená karta SumUp

12. Obecné informace

12.1. Společnost SumUp vám může dle svého uvážení vydat předplacenou kartu ("karta") nebo elektronickou peněženku ("peněženka"), která je propojená s vaším obchodním účtem SumUp. Dostupnost této služby podléhá aktivačním protokolům, ověření identity a dostupnosti fondů a není univerzálně dostupná všem zákazníkům společnosti SumUp.  Společnost SumUp může nabízet, propagovat nebo inzerovat peněženku ve vaší zemi jako “SumUp Business Account” a ustanovení této smlouvy týkající se peněženky se použijí odpovídajícím způsobem, a to bez ohledu na název produktu.

12.2. Za používání této služby mohou být účtovány poplatky. Harmonogram poplatků si můžete prohlédnout zde.

12.3. Předplacenou kartu SumUp vydává společnost SumUp Payments Limited na základě licence, kterou vlastní se společností Mastercard International Incorporated.

12.4. Použití této karty vyžaduje peněženku a na tuto službu se rovněž vztahují všechny podmínky uvedené v PRVNÍ, DRUHÉ A ČTVRTÉ části těchto podmínek.

12.5. Předplacená karta SumUp je určena pro společnosti a může být používána pouze k platbám společnosti registrované u SumUp. Není určena k osobnímu použití.

13. Služba

13.1. Jakýkoli obchodník s peněženkou, který má připojenou kartu, má možnost přijímat vypořádané finanční prostředky zpracované kartou na svůj bankovní účet nebo kartu. Prostřednictvím online portálu SumUpp si můžete zvolit způsob přístupu ke svému účtu.

13.2. Pokud se rozhodnete pro příjem finančních prostředků na svoji kartu, finanční prostředky jsou uloženy v peněžence, kterou za tímto účelem spravuje vaším jménem společnost SumUp.

14. Doplnění finančních prostředků do peněženky

14.1. Vaši peněženku lze doplnit tak, že se rozhodnete pro příjem výnosů ze zpracování své karty obchodníka přímo do vaší peněženky.

14.2. Kromě doplnění finančních prostředků ve vaší peněžence prostřednictvím vaší obchodní aktivity, vám může SumUp rovněž nabídnou doplnit vaši peněženku převedením prostředků přímo prostřednictvím kreditní nebo debetní karty nebo prostřednictvím bankovního převodu.

14.3. Převody do vaší peněženky nelze vrátit nebo zrušit. Přesto můžete kdykoli požádat o vyrovnání na svůj bankovní účet.

14.4. Kartu lze použít všude tam, kde jsou přijímány předplacené karty Mastercard.

15. Výběr finančních prostředků z peněženky

15.1.  Můžete se kdykoli rozhodnout pro vypořádání zůstatku finančních prostředků ve vaší peněžence na váš bankovní účet. Toto vypořádání podléhá kontrole zabezpečení a podvodů.

15.2. Kontokorenty nejsou ve vaší peněžence k dispozici. 

16. Převody

16.1. Společnost SumUp vám také může poskytnout službu, která vám umožní převádět finanční prostředky  z vaší peněženky na jiný účet SumUp nebo na bankovní účet smluvní strany zadáním čísla účtu nebo IBAN. 

16.2. Je vaší odpovědností zajistit, aby byly údaje o čísle účtu nebo IBAN smluvní strany nebo o účtu SumUp smluvní strany zadány správně. Jakákoli chyba v zadaných informacích může mít za následek neúspěšný převod, zpoždění nebo ztrátu peněz, pokud jsou odeslány na nesprávný účet.

16.3. Za žádných okolností neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám vzniknou zadáním nesprávných údajů.

16.4. Před potvrzením vašeho požadavku na převod se u správy účtu zobrazí následující podrobnosti:

i.    podrobnosti o bankovním účtu smluvní strany 

ii.    množství peněz, které chcete smluvní straně poslat; a

iii.    poplatky (pokud existují). Jakékoli poplatky, které se mohou vztahovat na vaše převody, si můžete kdykoli prohlédnout zde.

Jakmile obdržíme vaši žádost o převod, nemůžete jej zrušit.

16.5. Jsme oprávněni z důvodu bezpečnosti a zákonných požadavků jednostranně stanovit určité limity na částku plateb, které můžete převést. 

16.6. Vaše platby nemusíme dokončit, pokud: 

i. vaše pokyny jsou nejasné

ii. máme podezření na trestnou činnost na vašem účtu

iii. nejsme ze zákona oprávněni provést převod nebo vaše žádost o provedení převodu porušuje tyto podmínky

iv. překračují vaše platební limity nebo zůstatek finančních prostředků v peněžence

17. Silná autentifikace zákazníků a otevřené bankovnictví

Pro zpracování transakcí vyžaduje společnost SumUp další bezpečnostní funkce a pro ověření vaší identity se vyžaduje další způsob autentifikace.  Kombinace chytrého telefonu přidruženého k vašemu účtu a personalizovaná funkce, jako je váš PIN nebo heslo, slouží jako další metoda autentifikace. Abyste mohli zpracovat transakce, musíte mít obojí výše uvedené.

17.1. Jste povinni vždy zachovávat důvěrnost vašeho kódu PIN a hesla a ukládat svůj chytrý telefon dostatečně zabezpečený proti přístupu třetích stran. Důvodem je, že každá osoba, která vlastní váš kód PIN, heslo nebo chytrý telefon, může služby používat neoprávněným způsobem. 

17.2. Pro ochranu vašeho kódu PIN, hesla a chytrého telefonu je třeba dodržovat zejména následující:

i. Váš kód PIN a heslo se nesmí ukládat elektronicky nezajištěným způsobem.

ii. Při zadávání kódu PIN nebo hesla musíte zajistit, aby tyto informace neviděly jiné osoby. 

iii. Váš PIN nebo heslo se nesmí přeposílat mimo bezpečnostní proceduru peněženky SumUp, tj. například by se neměly zasílat e-mailem. 

iv. Váš PIN nebo heslo se nesmí ukládat na stejném místě jako váš chytrý telefon.

17.3. Poskytovatelům otevřeného bankovnictví a poskytovatelům třetích stran můžete povolit přístup k informacím o vašem účtu nebo provádění plateb vaším jménem, pokud jednají v souladu s vašimi pokyny a příslušnými regulačními požadavky. Tito poskytovatelé musí mít ze zákona povoleno provádět platby a často musí být autorizováni regulátorem, jako je například Úřad pro kontrolu finančních trhů. 

17.4. Pokud uvažujete o využití poskytovatele otevřeného bankovnictví nebo poskytovatele třetí strany, měli byste je požádat o podrobnosti o stavu jejich autorizace (pokud je zaveden) a také to navíc sami zkontrolovat. (To můžete provést kontrolou registru příslušných autorizovaných společností online). Pokud chcete poskytovatelům otevřeného bankovnictví a poskytovatelům třetích stran zakázat přístup k informacím o vašem účtu nebo provádět platby vaším jménem, měli byste nás nebo je kontaktovat přímo.

17.5. Se všemi žádostmi o platby, které můžeme obdržet od poskytovatelů otevřeného bankovnictví a poskytovatelů třetích stran, které jste povolili, se bude nakládat tak, jako byste nám je zaslali, a tudíž se na ně vztahují tyto podmínky. Pokud očekáváte, že poskytovatelé otevřeného bankovnictví nebo poskytovatelé třetích stran provedou platbu vaším jménem a neučiní tak, nepřijímáme žádnou odpovědnost za neplnění vaší platby. 

18. Vaše závazky

18.1. Při registraci a aktivaci své karty musíte nastavit PIN.

18.2. PIN byste si nikdy neměli zapisovat nebo mít uložený v blízkosti karty.

18.3. Svůj PIN nikdy s nikým nesdílejte. Nesete odpovědnost za všechny autorizované transakce provedené kartou a poplatky za používání vaší karty. Pokud povolíte jiné osobě přístup k přihlašovacím údajům ke své kartě, číslu karty nebo IBAN, PIN nebo přihlašovacím údajům online, budeme s nimi zacházet jako s autorizací tohoto použití a budete odpovědní za veškeré transakce a poplatky, které těmto osobám vzniknou.

18.4. Některé transakce kartou mohou vyžadovat dodatečné ověření zabezpečení prostřednictvím 3D zabezpečeného systému Mastercard před jejich dokončením. To může zahrnovat zodpovězení bezpečnostních otázek, ověření transakce prostřednictvím kódu, který dostanete v sms nebo e-mailu nebo ověření transakce načtením otisku prstů odebraného kompatibilním zařízením.

18.5. V souladu s podmínkami této smlouvy nesete plnou odpovědnost za použití každé karty, čísla karty, čísla účtu nebo čísla IBAN, PIN nebo online přihlašovacích údajů.

18.6. Jestliže se domníváte, že vaše karta, číslo karty, číslo účtu nebo číslo IBAN, PIN nebo online přihlašovací údaje byly ztraceny nebo ukradeny nebo že někdo převedl nebo může převést peníze z účtu vaší karty bez vašeho souhlasu, okamžitě nás kontaktujte.

18.6.1. Pokud máte podezření, že je vaše karta ohrožena, můžete ji po přihlášení do správy účtu SumUp zablokovat. V takových případech nás musíte kontaktovat, aby náš bezpečnostní tým mohl provést šetření a ochránit váš účet.

19. Doba trvání, pozastavení, ukončení služeb peněženky a karty

V souladu s platnými zákony a předpisy o boji proti praní špinavých peněz jsme povinni získávat, ověřovat a zaznamenávat informace týkající se všech našich zákazníků. Dokud nebude tento proces dokončen, vaše služba může být částečně omezena nebo zcela zablokována.

19.1.1. Je-li vaše identita ověřena částečně, plné používání účtu karty bude omezeno, ale kartu budete moci používat k obchodním transakcím. Mezi omezení patří: žádné výběry z bankomatu, mezinárodní transakce, převody z účtu na účet a další zvyšování zůstatku. Použití karty účtu podléhá, kdykoli a bez omezení, omezením pro prevenci podvodu.

19.2. Vyhrazujeme si právo zablokovat, pozastavit nebo zrušit vaši kartu nebo peněženku, pokud v důsledku našich zásad a procesů zjistíme něco, co považujeme za podvodné, podezřelé nebo trestné činnosti nebo jakoukoli činnost, která je v rozporu s touto smlouvou.

19.3. V případě, že zjistíme podezřelou nebo neobvyklou aktivitu na účtu, vaši kartu nebo peněženku můžeme dočasně pozastavit. Pokud toto právo uplatníme, neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za jakoukoli následnou nedostupnost finančních prostředků na vaší kartě a/nebo účtu nebo vaší nemožnost používat kartu.

19.4. Z bezpečnostních důvodů můžeme omezit výši nebo množství transakcí, které můžete na své kartě provést. Svoji kartu nesmíte používat k nezákonným hazardním hrám ani k jiným nezákonným transakcím. Veškerá omezení můžeme kdykoli zvýšit, snížit, zrušit nebo pozastavit nebo můžeme přidat nová. Můžeme také omezit množství převodů, které můžete provést z vaší peněženky. 

ČTVRTÁ ČÁST – Další právní podmínky

20. Naše Závazky

20.1. V maximální možné míře povolené zákonem nebudeme odpovídat za přímé nebo nepřímé ztráty a škody či neplnění podle těchto Podmínek, které vyplynou z našeho dodržování právních a regulačních požadavků a Pravidel sítě, případných událostí vyšší moci nebo vašeho porušení těchto Podmínek nebo jakýchkoli platných právních a regulačních požadavků.

20.2. Nebudeme odpovědní za žádné nepřímé nebo následné ztráty včetně ztráty zisku nebo ztráty pověsti.

20.3. Nic v těchto Podmínkách nevylučuje naši odpovědnost za jakoukoli zákonnou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo pozměnit dohodou stran.

20.4. Společnost SumUp neručí ani nebude odpovědná za jednání nebo opomenutí jakékoli třetí strany zapojené do Služeb nebo třetích stran inzerujících na naší webové stránce.

20.5. Nebudeme odpovědní za žádné narušení nebo zhoršení Služeb ani za narušení či zhoršení zprostředkovatelských služeb podle těchto Podmínek.

20.6. V žádném případě nebudeme odpovídat za jakékoliv nároky, řízení, škody nebo ztráty v částce převyšující částku námi vybraných Poplatků za poskytování Služeb vám během posledních tří (3) měsíců předcházejících vzniku události, na níž je případný nárok založen.

20.7. Nebudeme odpovídat za žádné vady týkající se hardwaru a jiných produktů třetích stran, které bychom mohli prodávat nebo zahrnovat do Služeb. Výrobce, který je výhradně odpovědný za služby a podporu, musí uvést záruku a další podmínky pro takový hardware a produkty.

21. Odškodnění

Budete odškodňovat, obhajovat a krýt nás, naše zaměstnance, ředitele, zprostředkovatele, dceřiné společnosti a zástupce a naše zpracovatele vůči jakýmkoli a všem nárokům, nákladům (včetně mimo jiných přiměřených poplatků na advokáty), ztrátám a škodám vyplývajícím z jakéhokoli nároku, jednání, auditu, vyšetřování nebo jiného řízení vyplývajícího z (i) vašeho porušení jakéhokoli zákona, pravidla nebo nařízení jakékoli příslušné jurisdikce nebo jakéhokoli z ustanovení těchto Podmínek, Pravidel sítě nebo jakýchkoli dalších dodatečných obchodních podmínek vztahujících se na váš Účet, nebo (ii) vašeho neoprávněného nebo nevhodného užívání Služeb, nebo (iii) jakékoli Transakce odeslané vámi prostřednictvím Služeb, nebo (iv) vašeho porušení jakýchkoli práv třetích stran, včetně, mimo jiné, jakéhokoli práva na soukromí, práv na ochranu osobnosti nebo práv duševního vlastnictví, nebo (v) přístupu jakékoli jiné strany a/nebo použití Služeb s vaším jedinečným uživatelským jménem, heslem nebo jiným příslušným bezpečnostním kódem.

22. Důvěrnost a Soukromí

22.1. Vy a my budeme nakládat s důvěrnými informacemi, které od nás získáte nebo které my získáme od vás nebo od Držitele karty v souvislosti s touto dohodou, jako s důvěrnými, a zejména nepovolíme třetím stranám přístup k takovým důvěrným informacím. Zejména jakákoliv provozní a/nebo obchodní tajemství vás nebo nás, jakož i veškeré neanonymní informace o Držiteli karty jsou důvěrné informace. Vy i my jsme povinni dodržovat platná nařízení o ochraně osobních údajů a přijmout přiměřená opatření proti neoprávněnému použití karet a údajů Držitelů karet. Takové údaje mohou být uloženy pouze tehdy a po takovou dobu, kdy je to naprosto nezbytné.

22.2. Pokud jsou osobní údaje Držitelů karet převáděny zpět od nás k vám, můžete takové údaje použít pouze v rozsahu, který je vyžadován pro kontrolu omezení, k učinění opatření proti podvodům nebo k zabránění selhání, a nikoliv k jiným účelům, jako je profilování (např. hodnocení nákupního chování) nebo k prodejním a marketingovým činnostem, pokud Držitel karty výslovně nesouhlasí s takovým jiným použitím. Nesmíte jakékoliv takové informace zveřejnit ani rozšiřovat třetí straně nebo je použít k marketingovým účelům, pokud neobdržíte výslovný souhlas Držitele karty. Musíte dodržovat všechny příslušné právní předpisy o ochraně osobních údajů.

22.3. Podrobnější informace o našem shromažďování, používání a ochraně vašich osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů na naší webové stránce.

23. Vztahy se třetími stranami

Nejsme stranou právního vztahu mezi vámi a Držitelem karty a nepřebíráme žádnou odpovědnost týkající se základního účelu jakýchkoli Transakcí, mimo jiné včetně kvality a povahy zboží a služeb, které nabízíte k prodeji, prodejní ceny, slev, záručních podmínek apod. Vždy se budete prezentovat jako subjekt oddělený od společnosti SumUp.

24. Doba platnosti, Pozastavení, Ukončení

24.1. Svůj Účet můžete kdykoli ukončit a uzavřít. Můžeme kdykoliv pozastavit nebo ukončit a uzavřít váš Účet z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu po předchozím upozornění. Můžeme také pozastavit či ukončit a uzavřít váš Účet bez předchozího upozornění, pokud: (i) porušíte jakoukoli podmínku těchto Podmínek nebo jakoukoli jinou podmínku vztahující se na konkrétní Služby, na něž se vztahují zvláštní obchodní podmínky, včetně, bez omezení, Pravidel sítě, nebo (ii) porušíte nebo máme důvod se domnívat, že porušujete jakýkoli zákon nebo nařízení, které se vztahují na vaše používání našich Služeb, nebo (iii) máme důvod se domnívat, že se nějakým způsobem podílíte na jakékoli podvodné činnosti, praní špinavých peněz, financování terorismu nebo jiné trestné činnosti, nebo (iv) pro nás představujete nepřijatelné kreditní riziko nebo riziko podvodu, nebo (v) pokud se rozumně domníváme, že byl váš Účet napaden, nebo z jiných bezpečnostních důvodů.

24.2. Pokud je váš Účet z jakéhokoli důvodu ukončen nebo uzavřen: (i) budete i nadále vázáni těmito Podmínkami, (ii) okamžitě přestanete používat Služby, (iii) potvrdíte, že licence k přístupu a používání Služeb poskytovaných podle těchto Podmínek skončí, (iv) budete souhlasit s tím, že si vyhrazujeme právo, ale nemáme povinnost, smazat všechna data o vašem Účtu uložená na našich serverech a (v) neučiníte nás odpovědnými vůči vám ani žádné třetí straně za ukončení přístupu k Službám nebo vymazání dat o vašem Účtu.

24.3. Po účinném ukončení vašeho Účtu nám okamžitě zaplatíte všechny částky, které nám dlužíte, v souladu s těmito Podmínkami, a my vám stejným způsobem zaplatíme všechny částky, které vám dlužíme podle těchto Podmínek. Bez ohledu na výše uvedené ustanovení máme nárok na zadržení Rezervy až do konečného vyúčtování Účtu, včetně jakýchkoli případných Zpětných zúčtování, avšak v žádném případě nepřekračujícím třináct (13) měsíců po účinném ukončení.

25. Komunikace

25.1. Písemná komunikace a oznámení od nás vám budou zaslány e-mailem na vaši zadanou e-mailovou adresu nebo zveřejněna na naší webové stránce. Taková komunikace a oznámení se považují za vámi přijaté do dvaceti čtyř (24) hodin od času zveřejnění na naší webové stránce nebo do dvaceti čtyř (24) hodin po odeslání e-mailu, pokud nedostaneme oznámení, že e-mail nebyl doručen.

25.2. K tomuto účelu musíte mít na svém účtu vždy alespoň jednu platnou e-mailovou adresu. Neponeseme odpovědnost, pokud vámi specifikovaná jediná e-mailová adresa nebude platná nebo pokud jste změnili e-mailovou adresu, ale neinformovali jste nás o této změně.

25.3. Musíte pravidelně a často kontrolovat příchozí zprávy. E-maily mohou obsahovat odkazy na další komunikaci na naší webové stránce. Tam, kde po nás legislativa požaduje, abychom vám poskytli informace na trvalém nosiči, zašleme vám e-mail, nebo vám zašleme oznámení, které vás upozorní na informace na naší webové stránce způsobem, který vám umožní uchovat si informace ve formátu pro tisk. Požaduje se po vás, abyste si uchovávali kopie veškeré komunikace, kterou vám zašleme či zpřístupníme.

25.4. Mimo komunikaci prostřednictvím e-mailu si vyhrazujeme právo vás kontaktovat prostřednictvím dopisu nebo telefonicky, pokud je to vhodné. Jakékoliv sdělení nebo oznámení zaslané poštou bude považováno za doručené tři (3) pracovní dny ode dne odeslání poštou na poštu v rámci Spojeného království nebo pět (5) pracovních dnů ode dne odeslání mezinárodní poštou.

25.5. Nastavíme váš preferovaný jazyk na základě země, kterou si zvolíte při registračním procesu a standardní komunikaci vám budeme zasílat ve vašem zvoleném jazyce. Pro nestandardní komunikaci si vyhrazujeme právo komunikovat s vámi v angličtině. Dokumenty nebo komunikace v jakýchkoli jiných jazycích slouží pouze pro pohodlí a nepředstavují pro nás závazek provést jakoukoli další komunikaci v daném jazyce.

26. Práva duševního vlastnictví

26.1. Právy duševního vlastnictví se rozumí veškerá práva související přímo či nepřímo se Službami, Terminály, webovou stránkou, názvy internetových domén, veškerým obsahem, technologií týkající se Služeb a všemi logy, včetně, mimo jiné, autorských práv, morálních práv, databázových práv, ochranných známek, práv na jméno, práv na užitné a průmyslové vzory, patentů a všech ostatních případů výlučných a nevýlučných práv po celém světě, která nyní mohou existovat nebo se vyskytnou, jsou poskytována nebo převedena v budoucnu.

26.2. My (nebo naši poskytovatelé licencí) jsme výlučným vlastníkem všech práv duševního vlastnictví, které se týkají Služeb, a nic v těchto Podmínkách nebude považováno za převod nebo koncese práv duševního vlastnictví na vás. Nesmíte kopírovat, napodobovat nebo používat práva duševního vlastnictví bez našeho předchozího písemného souhlasu.

26.3. Poskytujeme vám osobní, omezenou, nevýhradní, odvolatelnou, nepřenosnou licenci (bez práva na sublicenci) k elektronickému přístupu a používání Služeb za účelem přijímání Transakcí.

26.4. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte (i) převést jakákoliv práva vám udělená podle těchto Podmínek na třetí stranu, (ii) poskytnout jakékoli třetí straně příležitost využívat Služby (pronájem, nájem nebo jinak), (iii) přistupovat nebo monitorovat jakýkoliv obsah, materiál nebo informace o jakémkoli systému společnosti SumUp manuálně nebo pomocí automatizovaných prostředků, jako jsou roboty, web crawlery, scrapery atd., (iv) kopírovat, reprodukovat, měnit, modifikovat, vytvářet odvozená díla, veřejně zobrazovat, dále publikovat, nahrávat, vyvěšovat, přenášet, dále prodávat ani distribuovat jakýmkoli způsobem obsah, materiály nebo informace o společnosti SumUp, (v) porušovat omezení v jakýchkoli hlavičkách vyloučení robotů na Službě, obcházet, vynechávat nebo obejít jakákoli z technických omezení služby, použít jakýkoliv nástroj k aktivaci funkcí či funkčností, které jsou jinak ve službě deaktivovány, nebo dekompilovat, rozebírat nebo jinak zpětně analyzovat Službu, s výjimkou do té míry, že takové omezení je výslovně zakázáno zákonem, nebo (vi) používat Služby k jiným účelům, než k účelu povolenému podle těchto Podmínek.

26.5. Můžete vytvářet a odesílat nám obsah jako součást používání Služeb (dále jen „Uživatelský obsah“). Vy si podržíte veškerá práva ve svém Uživatelském obsahu, s výhradou práv, která nám udělujete přijetím těchto Podmínek. Pro jakýkoli Uživatelský obsah, který odešlete, potvrzujete, že jste vlastníkem obsahu nebo že máte povolení od vlastníka autorských práv nahrát obsah a udělujete nám celosvětové, nevýhradní, bez licenčního poplatku, plně zaplacené, převoditelné a sublicencovatelné právo použít a reprodukovat tento obsah v jakékoliv propagační činnosti a veřejném zobrazení týkajícím se Služeb nebo společnosti SumUp. Uživatelský obsah vámi odeslaný můžete vymazat prostřednictvím zrušení svého Účtu. Nesmíte odeslat Uživatelský obsah ke Službám, který: (i) je nepravdivý, zavádějící, nezákonný, neslušný, obscénní, pornografický, hanlivý, pomlouvačný, výhružný, obtěžující, nenávistný, urážlivý nebo pobuřující, (ii) podněcuje chování, které by bylo považováno za trestný čin nebo dává podnět k občanskoprávní odpovědnosti, (iii) poruší jakoukoli povinnost vůči nebo práva jakékoliv fyzické nebo právnické osoby, včetně práv na ochranu osobnosti či soukromí, (iv) obsahuje poškozená data nebo jiné škodlivé, rušivé nebo destruktivní soubory, (v) inzeruje produkty nebo služby konkurující produktům a službám společnosti SumUp nebo jejích partnerů nebo (vi) na základě našeho vlastního úsudku zakazuje jakékoliv fyzické nebo právnické osobě používání nebo si užívání Služeb nebo který nás může vystavit jakékoliv škodě nebo závazku. I když nemáme žádnou povinnost sledovat, upravovat nebo monitorovat jakýkoliv Uživatelský obsah, vyhrazujeme si právo upravit nebo odstranit jakýkoliv Uživatelský obsah kdykoliv bez toho, abychom vás upozornili. Berete na vědomí, že používáním Služeb můžete být vystaveni urážlivému, obscénnímu nebo závadnému Uživatelskému obsahu. Nepřebíráme žádnou odpovědnost či ručení za jakoukoliv ztrátu nebo poškození čehokoliv z vašeho Uživatelského obsahu.

27. Změny

27.1. Máme právo doplnit tyto Podmínky kdykoli a změnit, smazat, zrušit nebo stanovit podmínky týkající se jakéhokoli aspektu Služeb.

27.2. Uvědomíme vás o jakékoliv navrhované změně těchto Podmínek zasláním e-mailu na vaši primární e-mailovou adresu registrovanou u vašeho Účtu nebo vás upozorníme přímo v rámci Aplikace.

27.3. Navrhovaná změna vstoupí v platnost dva (2) měsíce po datu odeslání oznámení o změně, pokud jste nám neposkytli oznámení, že máte námitky proti navrhovaným změnám, než tyto změny vstoupí v platnost. Změny, které činí tyto Podmínky pro vás příznivějšími, vstoupí v platnost okamžitě, pokud je tak uvedeno v oznámení o změně.

27.4. Nejnovější verze Podmínek musí být přístupná na naší webové stránce.

28. Oddělitelnost

Pokud je jakákoliv část těchto Podmínek shledána soudem příslušné jurisdikce za neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, pak taková část bude oddělena od zbytku Podmínek, které budou nadále platné a vymahatelné v nejširším rozsahu povoleném zákonem.

29. Postoupení

29.1. Jsme oprávněni svobodně postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek jakékoli třetí straně a váš souhlas k takovému postoupení se považuje za udělený na základě těchto Podmínek.

29.2. Nesmíte postoupit žádná ze svých práv a povinností podle těchto Podmínek třetím stranám bez našeho předchozího písemného souhlasu.

30. Spory

30.1. Jakékoliv stížnosti na Služby musí být adresovány v první řadě nám kontaktováním našeho zákaznického servisu.

30.2. Jakýkoliv spor vzniklý z nebo v souvislosti s těmito Podmínkami, včetně, mimo jiné, jakýchkoli sporů týkajících se jejich platného uzavření, existence, nulity, porušení, ukončení či neplatnosti, bude s konečnou platností projednán a vyřešen soudy v Anglii, vyjma případů zakázaných právem EU. Před předložením sporu soudu budete vy i my usilovat o vyřešení sporu prostřednictvím přátelského jednání.

31. Rozhodné právo

Váš Účet je provozován v Anglii a tyto Podmínky se budou řídit a vykládat v rámci anglického práva a v souladu s ním.